Ovlivnění

Cílem techniky Ovlivnění je využít vysoké hladiny energie v organismu, získané předcházejícími technikami, ke sjednocení klientových motivů a cílů (což vede k dalším úsporám energie) a k úspěšnému ovlivňování dějů ve vnějším světě.

Účinné složky

  • energie, kterou nabíráme a vysíláme podobně, jako v technice Akumulátor, jen s jiným, speciálním zaměřením,
  • psycho-somatický ('body-mind') program, který klient nasdílí od lektora a uloží do svého organismu a který umožňuje řízené využití a vysílání získané energie. Tato složka umožnuje směrovat, dávkovat a časovat distribuci energie uvnitř a mimo organismus co nejefektivnějším způsobem vzhledem k našim cílům.

Technika Ovlivnění probíhá ve dvou fázích, přičemž obě jsou řízené intuitivně, s důsledným využitím hlubokých mimovědomých úrovní psychiky:

V první fázi se harmonizují klientovy vnitřní protikladné motivy, cíle, hodnoty, postoje a jejich složky – je to práce uvnitř osobnosti. Minimalizuje se hladina vnitřního konfliktu.

Ve druhé fázi organismus vysílá energii vněenergeticky se tak podporují klientovy projekty, cíle a záměry.

K obhajobě využítí mimovědomé, intuitivní složky osobnosti v Ovlivnění si dovolím citovat Alberta Einsteina:

"Intuice je posvátný dar, zatímco rozum je věrný sluha. Vytvořili jsme společnost, která oceňuje sluhu a zapomněla na dar."

A C. G. Junga:

„...nevědomí ve velké míře vytlačí a nahradí funkci vědomé mysli. Nevědomí uchvátí funkci reality a nahradí ji svojí vlastní realitou."

„...nevědomí pracuje někdy neskutečně mazaně, způsobuje jisté fatální situace, fatální zážitky, které přimějí lidi k probuzení."

Zdá se, že technika Ovlivnění se nejlépe osvědčuje u lidí, jejichž životním posláním – ať aktuálně či dlouhodobě – je získat bohatství a/nebo moc. Pojmy bohatství a moc se naším pokryteckým přístupem k životu staly něčím téměř neslušným. 'Slušným' lidem bývá trapné tento životní cíl prostě sledovat a realizovat a přenechávají ho příliš často bezskrupulózním psychopatům, nezodpovědným korporacím a politikům, uvažujícím pouze v časové perspektivě volebního období.

Pokud nevrátíme pojmům bohatství a moc jejich čest a závazky, které z nich vyplývají (Noblesse oblige – Vznešenost zavazuje tj. požadavek zodpovědnosti bohatých), zbyde nám natrvalo jen pocit křivdy a bezmoci.

Technika Ovlivnění je nástroj, který umožňuje lidem uvědomit si a realizovat toto vznešené poslání.

Výhodou techniky Ovlivňování je, že ji organismus přijme velice přirozeně. Během dvou dní ji praktikuje sám automaticky ve spánku. Jen ve chvílích zvýšené nutnosti investovat do vlastních projektů doporučuji techniku používat záměrně - ale vždy s odkazem na mimovědomé, intuitivní složky psychiky. Pozoruhodne je, že Ovlivnění jsou schopni velmi důsledně praktikovat dokonce i lidé, kteří sami sebe jinak považuji za chronicky nedůsledné.

Ale pozor, v žádném případě není možné se spolehnout na samotné Ovlivnění. Je potřeba dělat všechny myslitelné praktické kroky v rámci vašeho projektu. Pokud neděláte veškeré praktické kroky, není co ovlivňovat. Ovlivňujete vlastně účinnost svých praktických kroků.

Odkazuji ještě na dříve publikovanou novinku Svobodná vůle a Ovlivnění na našem webu.

Provedení techniky sestává z úvodní prezentace, praktického zácviku a průběžného dlouhodobého monitorování a důkladných konzultací.

Cena se stanovuje individuálně po dohodě.

Zájemci o absolvování techniky Ovlivnění, prosím, kontaktujte Jana Jílka na 605 949 600 nebo jilek@energie-mista.cz a vyžádejte si nezávaznou individuální prezentaci.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Podrobnější popis techniky Ovlivnění

Techniky Akumulátor energie a Zvyšování štěstí vedou dvěma různými cestami k mohutnému zvýšení hladiny energie v organismu, což má samo o sobě velice blahodárný mnohostranný účinek na zdraví, kondici, výkonnost a odolnost organismu po všech stránkách.

Technika Ovlivnění slouží k tomu, aby část této nově získané energetické kapacity mohla být využita k dosahování našich vnějších cílů. Působí podobně, jako se očekává od modlitby v náboženských obřadech, jen mnohem přesněji, účinněji a bez ideologického kontextu.

Ukázalo se, že velkým problémem v dosahování našich cílů je nejednotnost našich motivů. Nezřídka myslíme, cítíme a chováme se tak, že sami svoje záměry a touhy sabotujeme a plýtváme velice často svou energií na protichůdných krocích či skutcích, aniž si to uvědomujeme. Nedaří se nám uspokojit svoje potřeby, dosáhnout svých cílů, naplnit svá životní poslání...a výsledkem je pocit životní nespokojenosti, zklamání, frustrace, úzkosti, deprese, resp. nepřítomnost pocitu naplnění a radosti ze života.

Typickým příkladem je, že lidé upřímně (na vědomé úrovni) touží po dlouhodobém partnerství a lásce a stěžují si na osamělost, ale v podvědomí odmítají závazky a zodpovědnost, které hluboký vztah přináší nebo se bojí možného zranění svých citů v úzkém a skutečně důvěrném a dlouhodobě udržitelném vztahu. Tento rozpor může pramenit ze špatné vlastní zkušenosti, ale i podvědomě vstřebaných zkušeností rodičů či prarodičů, které se člověk bojí opakovat, znovu zažít a tak raději ani neriskuje do vztahu vstoupit. Mnoho z těchto smíšených signálů člověk vysílá do svého okolí mimoslovně, zcela bezděčně, tedy podvědomě a stejně podvědomě jsou vnímány potenciálními partnery, kteří jsou jimi odrazování, cítí se 'preventivně' odmítáni a člověku zdánlivě toužícímu po vztahu se vyhýbají. Ten si pak stěžuje na samotu a smutek, který ji provází.

Výzkumy potvrzují, že naše chování pramení z velké části z podvědomí, že vědomému rozhodnutí předchází rozhodnutí podvědomé, které vůbec neregistrujeme, které přichází z neznámých hlubin naší psychiky,takže jakkoli si myslíme, že se rozhodujeme a jednáme vědomě, že máme svobodnou vůli, ve skutečnosti do značné míry jenom automaticky opakujeme výběr vzorců chování, které v nás jsou hluboce zakotveny a díky své skrytosti se nesmírně těžko identifikují, neřku-li mění. Čím víc protikladů a konfliktů tyto hluboké motivy v sobě obsahují, tím víc je naše chování auto-sabotážní, někdy i autodestruktivní, tím více si ' šlapeme po štěstí', tím víc jsme bezradní v dosahování svých cílů a v udržení motivace od začátku až do konce svých projektů a záměrů, tím víc nechápeme, proč se chováme nesmyslně a nelogicky.

Je zřejmé, že rozum, disciplína a pevná vůle zde nepomáhají. Dysfunkční vzorce přetrvávají a znovu a znovu se vracejí ve skutečnosti proto, že opakování starých, byť nesmyslných postupů, nám přináší pocit něčeho důvěrně známého a s tím dočasně i pocit uspokojení. Tak se můžeme po léta a desetiletí pohybovat v bludném kruhu, ztratit nejlepší léta svého života...promarnit celý svůj život.

Protilátka nebo chcete-li protijed vůči této chorobě, nepochází, jak jsem si uvědomil a ověřil, z vědomé, ale z podvědomé úrovně naší psychiky. Připomeňme, že vědomí pravděpodobně představuje jen malou část naší psychiky, přičemž rozum, který cvičíme a používáme skoro výhradně, je pouhým zlomkem vědomé složky psychiky. V psychologii se traduje, že vědomí je 20%, ale já bych to odhadl jen na několik málo procent z celé kapacity naší psychiky. Celý zbytek je podvědomí, z něhož přicházejí sny, nápady, intuice, tvořivost, vynálezy - vše, co posunuje vývoj člověka skutečně kupředu.

Znovu odkazuji na citát A. Einsteina, viz výše.

Pokud nezapojíme hlubší vrstvy psychiky, v nichž je naše moudrost, velikost, síla a šířka záběru, budeme přešlapovat na místě.

Technika Ovlivnění, obdobně jako předcházející techniky Akumulátor energie a Zvyšování štěstí, spoléhá na přirozenou tendenci organismu ke sjednocení a vnitřní harmonii, ke spolupráci jednotlivých složek a dosažení funkčního, zdravého stavu. Není postavena na znásilňování se, přemáhání se, slepé disciplíně, potlačování sebe sama, ale naopak na vnímavosti vůči sobě, na 'přátelském' postoji a důvěře k vlastnímu podvědomí a vědomí. Její provádění přináší radost, dobrý pocit a spokojenost...a zdárný postup našich projektů.

Zájemci o absolvování techniky Ovlivnění, prosím, kontaktujte Jana Jílka na 605 949 600 nebo jilek@energie-mista.cz a vyžádejte si nezávaznou individuální prezentaci.